Vårt lokalsamfunn

Det å jobbe med barn og ungdom, er i seg selv spennende. Jeg har en del erfaring med det selv, fra skole og kursvirksomhet. Det er avgjørende viktig, at de så tidlig som mulig får kunnskap om hvordan samfunnet vårt fungerer. Jeg for min del, jobbet en del rundt dette med fremmedfrykt og rasisme. Vi brukte forskjellige modeller i dette arbeidet, og den mest vellykkede var når vi involverte flyktninger med i arbeidet. Slik er det nok også når Ungt Entreprenørskap, drar i gang programmet «Vårt lokalsamfunn» Det er mange spørsmål som dukker opp, når et barn skal få vite mer om hvorfor vi har et samfunn som det vi har i Norge. For å kunne ha et etablert og fungerende samfunn, må vi ha et system som sikrer fellesskapet. Slik er det om man ønsker å starte sitt eget firma også, man er en del av et demokrati hvor samspill – og også lover og regler er viktig for å lykkes.

Skattedirektøren og LO-leder inn i klasserommet

For tiden holder Ungt Entreprenørskap, på med det nye programmet «Vårt lokalsamfunn» Det er elever i 4.klasse- og 5.klassetrinn, som skal lære mer om demokrati, velferd, yrker, lønn og ikke minst skatt.

På Voksen skole i Oslo, er det selveste skattedirektør Hans Christian Holte, og LO-leder Hans Christian Gabrielsen som skal undervise elevene.

Holdningsskapende arbeid

Det er holdninger og kunnskap om vårt demokrati, som er nøkkelordene for «Vårt lokalsamfunn» Det å jobbe med så unge elever, tror man er viktig og riktig. På dagsorden står verdiskaping, skatt og velferd. Kort sagt hvorfor betaler vi skatt, og på hvilken måte innvirker dette på livene våre. Målet med det hele, er å gi elevene gode holdninger, når de senere i livet skal bli skattebetalere.

Overordnet del av læreplanen

Som jeg tidligere har skrevet litt om, er det viktig at skolene har aktiviteter som er forankret i læreplanverket. Dette gjelder så klart alt man foretar seg, enten om man velger å kalle det aktiviteter eller undervisning. Jeg tenker slik at alt som skjer i skolen, er undervisning i en eller annen form.

Når man her velger å bruke aktører fra skatteetaten, og Norges største arbeidstakerorganisasjon LO, er dette læring gjennom praksis.

I den overordnende delen av læreplanen, sier man at skolen skal legge opp til 3 tverrfaglige temaer. Ett av temaene, er demokrati og medborgerskap.

Det er også et viktig mål gjennom «Vårt lokalsamfunn» at elevene skal øke sin forståelse, for hva det vil si å leve sammen i et fellesskap. Det å vise elevene at vi alle har samme rett, til å være med på å forme vårt eget samfunn er også viktig. Men rettigheter og plikter, går side om side i vårt demokrati.

Aksjonsuke

Inneværende uke, er aksjonsuken for «Vårt lokalsamfunn» Da vil godt over 4000 elever, få besøk av nesten 200 veiledere landet rundt. Ungt Entreprenørskap, ønsker på denne måten å være en brobygger mellom arbeidsliv og skole. Økonomistyring, avgifter og skatt, er sentrale begreper som elevene skal få et forhold til denne uken.

Det er også deltakelse fra politisk hold, fra gruppeledere til ordførere.

Verdifullt samarbeid

Skatteetaten setter stor pris på samarbeidet med Ungt Entreprenørskap, som etter hvert har blitt en tradisjon. Det å bli kjent med fremtidens skatteytere, er verdifullt for oss sier skattedirektøren.