Ungt Entreprenørskap – Bedrifter i skolen

Jeg har tidligere skrevet litt om Elevbedrifter, dette er prosjekter i regi av den landsomfattende ideelle organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Det finnes tre type bedrifter som Ungt Entreprenørskap står bak, Elevbedrift er i grunnskolen for ungdomstrinnet. Når man kommer over på videregående opplæring, heter det Ungdomsbedrift. Mens man for studenter, naturlig nok har valgt å gi det navnet Studentbedrift. Det at Ungt Entreprenørskap jobber helt fra grunnskole, til høyere utdanning er viktig for elever og studenter.

Etablert 21.oktober 1997

Med tanke på at Ungt Entreprenørskap er landsdekkende, er de organisert med 17 fylkesorganisasjoner. På nasjonalt nivå, finner vi et sekretariat. Totalt jobber det 100 mennesker i organisasjonen, fordelt over hele landet. Det er nå godt over 20 år siden, at Ungt Entreprenørskap så dagens lys i 1997.

Det er en rekke organisasjoner og institusjoner, som i 1997 stiftet UE som de ofte forkortes til. Innovasjon Norge, Kunnskapsdepartementet, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Forskning

Det er flere ganger blitt foretatt evalueringer, av arbeidet knyttet til entreprenørskap som en del av utdanningen. UE samarbeidet da med; Nordlandsforskning, Nord-Trøndelagsforskning og Østlandsforskning.

Stor aktivitet

UE har et stort omfang og volum på sine aktiviteter, i 2016 var hele 13 000 elever involvert i grunnskolen i det som vi kjenner som Elevbedrift.

Når vi ser på tallene fra videregående opplæring, er tallet 11 000 som drev Ungdomsbedrift. Dette er meget gode tall, og det er ikke rent lite som ligger bak av planlegging, gjennomføring og evaluering lokalt. Hver enkelt skole, har ansvaret for gjennomføring og opplegg.

For studenter er tallet en del lavere, men dette er naturlig da studenter står mer fritt til hva de velger i sitt studie. Men cirka 800 studenter drev det man kjenner som Studentbedrift, i løpet av 2016.

Lærerikt

Uansett om vi snakker om Elevbedrift, Ungdomsbedrift eller Studentbedrift, så er disse prosjektene svært nyttige for ungdommen. Det er ikke rent få av disse bedriftene, som er blitt videreført som ordinære bedrifter.

Selv om ikke alle ønsker eller kan videreføre ideen eller opplegget, vil en slik prosess vær nyttig å ha med seg. Hva prosjektene til Ungt Entreprenørskap skaper indirekte, er det ikke lett å gi noe svar på. Men kunnskapen og erfaringene man tilegner seg, er noe man har med seg på sin CV resten av livet.

Ungdom ser det med andre øyne

Det er nok et faktum at ungdom naturlig nok mangler erfaring, men samtidig ser de ting med andre øyne enn de godt voksne. Dette skaper ofte nytenkning, og det er noe av det flotte med Elev-, Ungdoms- og Studentbedrifter.

Jobber bredt

Ungt Entreprenørskap jobber med langt mer enn bedrifter i skoleverket, vi skal senere se nærmere på noe av det de driver med. Det å finne forankring i læreplanverket, er noe som er viktig i dagens skole. Aktiviteter og prosjekter som er i regi av Ungt Entreprenørskap, har alltid en slik forankring. Dette gjør det lettere for hver enkelt skole, å kunne innlemme de ulike aktiviteter i timeplanen.