Elevbedrifter i skolen – Organisering

Jeg synes dette med elevbedrifter i skolen, er noe som er veldig riktig og viktig at skoleverket har tatt tak i. Det er mange eksempler på hvor lærerikt dette er for ungdommene, og ikke minst spennende å se hvor fantasifulle dem er. Jeg har selv barn som har vært med på dette, og jeg kan huske hvilken iver og engasjement som ble nedlagt på slike ting. Det er store sprik i hva som velges, og det samme er det med hvor vellykket disse bedriftene blir. Men jeg tenker at slik må og skal det også være, slik at elevene lærer uansett mye av det. Tenk deg å ta med seg slike erfaringer videre i voksenlivet. Det er en mulighet som man ikke alltid har hatt i den norske skolen.

Pedagogisk program

Med tanke på at Elevbedrift er i skoleregi, er opplegget pedagogisk forankret i et program som elevene skal følge. Dette inneholder hva det vil si å starte sin egen bedrift, samt å drive bedriften, hvordan bedriften fungere underveis i et løp og etter hvert også hvordan men avvikler bedriften. Veiledere for elevene er lærere, og i en del tilfeller ressurspersoner som kommer fra bedrifter utenfor skolen. De blir hele veien fulgt opp, og det er muligheter med korrigeringer underveis i prosessen.

Fem faser

Det er laget en nasjonal mal eller program på hvordan arbeidet til elevene skal foregå. Dette inneholder fem faser, fra ide, planlegging, etablering, drift og til avvikling. Selv om det er lagt opp en nasjonal beskrivelse av hvordan Elevbedrift skal presenteres for eleven, så er det alltid også rom for lokale tilpasninger.

Stort spenn

Jeg har selv vært en del av dette arbeidet. Jeg har tidligere jobbet innenfor skoleverket en periode, og fikk da anledningen til å være med på nettopp en slik ting som jeg forsøker å beskrive. Det som var mest spennende, var å se hvordan du forskjellig bedriftene jobbet og hvordan lønnsomheten ble. Det var stort sprik i forretnings idéer, mål og visjoner. Her fant man alt fra barnepass, til langt mer innovative idéer som virkelig var nytenkning innen forskjellige bransjer. Dette kan være nyttig, da alle skoler har forskjellig rammebetingelser for slikt arbeid.

Nettbasert

Nettbasert

Som det meste av det som skjer i dag, er det lagt opp til en nettbasert løsning for elever og lærere.

EB-løypa

Det nettbaserte programmet, er lagt samlet i noe man kaller for EB-løypa. Her finner man samlet alt ressursmateriell, som man trenger gjennom de fem fasene av prosjektarbeidet. Dessuten finnes det øvelser, skjemaer og gode tips. Det finnes en egen bolk for lærere, på EB-løypa slik at de er i best mulig stand til å jobbe med Elevbedrift sammen med sine elever.

Kompetansemål

Det er jo slik at alt elever skal jobbe med i skolen, skal kunne dekkes av en eller flere kompetansemål i Nasjonal læreplan. Elevbedrift dekker en rekke av dem: Samfunnsfag og utdanningsvalg, kunst og håndverk, matematikk og norsk. I noen tilfeller kan de dekke enda flere kompetansemål, avhengig av hvilken type bedrift man velger å starte. Det samme gjelder kompetansemål, innenfor en del av valgfagene.